هیچ حلالی نزد خداوند,منفورتر از طلاق نیست
هیچ حلالی نزد خداوند,منفورتر از طلاق نیست
خردمند، درباره حقوقى كه بر او واجب است، از خود، بازخواست مى كند
خردمند، درباره حقوقى كه بر او واجب است، از خود، بازخواست مى كند
من و على، پدران اين امّتيم. هر كس ما را بشناسد، خداى عزّوجلّ را شناخته است و هر كس ما را نشناسد، خداى عزّوجلّ را نشناخته است
من و على، پدران اين امّتيم. هر كس ما را بشناسد، خداى عزّوجلّ را شناخته است و هر كس ما را نشناسد، خداى عزّوجلّ را نشناخته است
اعمال، همه بر باد است، مگر آنچه از روى اخلاص باشد
اعمال، همه بر باد است، مگر آنچه از روى اخلاص باشد
هركه برادر مؤمنش با او مشورت كند و او صادقانه راهنماييش نكند، خداوند عقلش را از او بگيرد
هركه برادر مؤمنش با او مشورت كند و او صادقانه راهنماييش نكند، خداوند عقلش را از او بگيرد

بخيل، انواع عذر و بهانه را مى آورد.
بخيل، انواع عذر و بهانه را مى آورد.
گواراترين زندگى، از آنِ كسى است كه به آنچه خدا قسمت او كرده، راضى باشد
گواراترين زندگى، از آنِ كسى است كه به آنچه خدا قسمت او كرده، راضى باشد
بهترين زندگى، از آنِ كسى است كه مردم در [كنار ]زندگى او نيكو زندگى كنند .
بهترين زندگى، را كسى دارد كه مردم در كنار زندگى او نيكو زندگى كنند
ريشه خردمندى، انديشه است و ميوه آنْ سلامتى
ريشه خردمندى، انديشه است و ميوه آنْ سلامتى
عذرخواهى، نشانه ی خردمندى است
عذرخواهى، نشانه ی خردمندى است
بخیل,خزانه دار وارثان خویش است
بخیل,خزانه دار وارثان خویش است
فکر کن تا دور اندیش شوی وچون همه جوانب کار برایت روشن شد آن گاه تصمیم قطعی بگیر
فکر کن تا دور اندیش شوی وچون همه جوانب کار برایت روشن شد آن گاه تصمیم قطعی بگیر
هرگاه با فکر خود به جایی نرسیدی از اندیشه خردمندی که مشکل تو راحل میکند پیروی کن
هرگاه با فکر خود به جایی نرسیدی از اندیشه خردمندی که مشکل تو راحل میکند پیروی کن
هر کس برادر خود را برای گناهی که از آن توبه کرده است سرزنش کند.نمیرد تا خود  آن گناه را مرتکب شود
هر کس برادر خود را برای گناهی که از آن توبه کرده است سرزنش کند.نمیرد تا خود آن گناه را مرتکب شود
در غفلت آدمی همین بس که عمر خود را در راه چیزهایی که او را نجات نمی دهد هدر کند
در غفلت آدمی همین بس که عمر خود را در راه چیزهایی که او را نجات نمی دهد هدر کند
افزاد عیب دار دوست دارند تا عیوب مردم را پخش کنند,تا بهانه ای برای معایب خویش فراهم آید
افزاد عیب دار دوست دارند تا عیوب مردم را پخش کنند,تا بهانه ای برای معایب خویش فراهم آید
در شگفتم از آن کسی که خانه نابود شده ای را آباد می کند، اما جایگاه همیشگی را از یاد برده است.
در شگفتم از آن کسی که خانه نابود شده ای را آباد می کند، اما جایگاه همیشگی را از یاد برده است.